هزینه های کنفرانس
 

شرح ثبت نام

غیر حضوری (تومان)

دانشجویی

250.000

غیردانشجویی و هیات علمی

300.000

مقاله دوم به بعد

200.000