درخواست ویرایش مقاله

 چنانچه پس از پذیرش نهایی درخواست ویرایش مقاله را دارید طبق مراحل زیر اقدام نمایید:
 - فرم زیر را دانلود نموده و آنرا تکمیل و امضا نمایید.
 - فرم تکمیل شده را به همراه فایل ویرایش شده به ایمیل Edit.conf@gmail.com ارسال نمایید

جهت دانلود فرم کلیک نمایید


نکات:

  • ارسال فایل ویرایش شده مقاله همراه با فرم درخواست.
  • درخواست ویرایش در عنوان مقاله امکان پذیر نیست. (جایگزینی واژه هایی که تغییری در مفهوم بوجود نیاورد بلامانع است. پس از صدور گواهی موقت عنوان مقاله تغییر نمی کند.)
  • چنانچه اسامی نویسندگان ویرایش گردد، باید با نویسندگان هماهنگ نمایید و سایر نویسندگان فرم درخواست ویرایش را امضا نمایند.
  • چنانچه ویرایش در متن مقاله باشد، نباید مفاهیم اصلی مقاله تغییر کند در غیر اینصورت (درصورتی که هزینه پرداخت نشده است) باید مقاله مجددا ارسال تا به داوری ارجاع شود. 
  • آخرین مهلت ویرایش مقاله همزمان با آخرین مهلت ارسال مقالات می باشد و پس از آن هیچ ویرایشی پذیرفته نمی شود.
  • پس از گذشت 72 ساعت از ارسال فرم چنانچه تغییری در مقاله حاصل نشد با دبیرخانه کنفرانس ازطریق واتس اپ باشماره 09902936615 پیگیری نمایید.