گروه های مخاطب کنفرانس

مخاطبان و گروه های هدف این کنفرانس در حوزه زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن خواهند بود؛ لذا کمیته علمی و اجرایی کنفرانس جهت برگزاری هر چه باشکوه تر این رویداد علمی باافتخار از تمامی گروه های زیر برای مشارکت دعوت به عمل می آورند. شایان ذکر میباشد مخاطبان این کنفرانس محدود به گروه های زیر نبوده و کلیه علاقمندان به این حوزه ها می توانند ازاین فرصت ارزشمند بهره مند گردند. 

 

    • دانشجویان و پژوهشگران فعال درتمامی گرایش های زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
    • اساتید، صاحب نظران و انديشمندان تمامی گرایش های زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
    • دانشگاه ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
    • كليه شركت های مشاور و مجری در حوزه زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
    • سیاستگذاران و برنامه ریزان فعال در حوزه زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن