این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

 
Home > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 • تحلیل آثار مغفول مفاخر و مشاهیر خراسان 
 • بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در جهان 
 • تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان درتاریخ و ادبیات پارسی
 • تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادبیات بین الملل 
 • بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان بر فرهنگ عامه 
 • بررسی تاثیر باور های مذهبی برتاریخ و ادبیات مشاهیر و مفاخر خراسان
 • بررسی جایگاه آثار مشاهیر و مفاخر خراسان در اعتلای درک مفاهیم مذهبی
 • فرهنگ و ادب خراسان در گذر زمان ومکان
 • پژوهشی در زندگی مفاخر و مشاهیر خراسان
 • نقش و جایگاه مفاخر و مشاهیر خراسان در ارتقاء فرهنگ جامعه 
 • تحلیل و تبیین آثار مفاخر و مشاهیر خراسان 
 • بررسی تاثیر سبک خراسانی برشعر و ادبیات معاصر
contact us:
051-52286005-7
051-52222658


2 nd   National Conference on Recognnition of Khorasan Well Known Figures
and Celebraties in Persian Literature Email:
info@iclp.ir 
iclp2017.conf@gmail.com