این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

 
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
دبیر علمی
دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
دبیراجرائی
دکتر هادی گیاهپور:معاون توسعه منابع و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
شورای سیاست گزاری
دکتر محمد علی رباط جزی ، رئیس دانشگاه کوثربجنورد
دکتر ابراهیم کنعانی : عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر محمد غفوری فر : عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
دکتر هادی گیاهپور:معاون توسعه منابع و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
دکتر سیدعلی وزیری : مدیر پژوهش و کارافرینی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

contact us:
051-52286005-7
051-52222658


2 nd   National Conference on Recognnition of Khorasan Well Known Figures
and Celebraties in Persian Literature Email:
info@iclp.ir 
iclp2017.conf@gmail.com